Aktualności  
    Z ostatniej chwili  
    Archiwum  
  Kontakt  
  Ogłoszenia i przetargi  
    Przetargi  
    Przetargi - nieruchomości  
    Ogłoszenia  
  Powiat  
    O Powiecie  
    Gminy Powiatu  
    Geografia  
    Przyroda  
    Historia  
    Edukacja  
    Gospodarka  
    Rozwój Gospodarczy  
    Oferty inwestycyjne  
  Turystyka i Kultura  
    Walory turystyczne  
    Rekreacja  
    Restauracje  
    Baza noclegowa  
    Biura podróży  
    Kultura  
    Zabytki  
    Kalendarz imprez  
    Folder Powiatu Łańcuckiego  
  Multimedia  
    Film promocyjny  
    Galeria zdjęć  
    Linki  
  Słownik Biograficzny  
  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  
  Organizacje pozarządowe  
    Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Łańcuckiego  
  Scalenia wokół autostradowe  
  Materiały dla radnych  
  System Zarządzania Jakością  


  0 8 4 0 9 5
Pobór do wojska w Powiecie Łańcuckim zatoczył koło historii.

  Według szeroko komentowanych doniesień prasowych i obietnic politycznych tegoroczny pobór do wojska powinien być ostatnim, a przynajmniej w takiej formie w jakiej do tej pory się odbywał. Zanim jednak przejdzie do historii, w lutym i marcu br. ponad 1700 poborowych w wieku 19 lat z rocznika 1989 oraz starszych przebadano w celu określenia ich zdolności do czynnej służby wojskowej. Do poboru stają nie tylko młodzi mężczyźni, ale również kobiety. W tym roku do poboru stanęło prawie 70 absolwentek szkół medycznych i weterynaryjnych. Należy podkreślić, że po raz kolejny młody rocznik naszych poborowych wykazuje się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym (drobne wyjątki potwierdzają tylko regułę). Młodzi ludzie na progu dorosłego życia są pełni optymizmu, mają szerokie zainteresowania i chęci do kontynuowania nauki, co dobrze wróży na przyszłość naszemu społeczeństwu.
  Zdolność bądź niezdolność do służby wojskowej w pełnym brzmieniu oznacza, iż poborowy jest zdolny bądź też niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza: zdolność (lub niezdolność) do odbywania zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, zasadniczej służby i szkolenia poborowych w obronie cywilnej, służby zastępczej, jak również służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Uprawnionym organem do orzekania o zdolności do służby wojskowej jest Powiatowa Komisja Lekarska powoływana przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Starosty Łańcuckiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania orzekającego osobom wezwanym do poboru określa się kategorię zdrowia kwalifikującą ich do odbycia bądź nie czynnej służby wojskowej.
  Obecnie obowiązują następujące kategorie: A – oznaczająca zdolność do czynnej służby wojskowej; B – oznaczająca czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej od 3 do 24 miesięcy; D – oznaczająca niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz kategoria E – oznaczająca trwałą niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Po szczegółowych badaniach lekarskich komisja ocenia stan zdrowia poborowego i zaszeregowuje go danej kategorii, określającej przydatność poborowego do czynnej służby wojskowej.
  Pobór do wojska w 2008 r. nie był łatwy do przeprowadzenia ze względów organizacyjnych. Do Łańcuta przybywali na pobór młodzi ludzie z miejscowości oddalonych nawet o 80 km, co przy znacznej liczbie stawiających się do poboru wydłużało czas pracy i powodowało znużenie. Poborowi z powiatu leżajskiego podlegają pod ewidencję wojskową WKU w Nisku, zaś dla powiatu łańcuckiego właściwe jest WKU w Rzeszowie. Sytuacja ta wymusza konieczność podniesionej czujności przy prowadzeniu dwóch ewidencji, gdyż łatwo o pomyłki, które generują dodatkowe komplikacje i przedłużają procedury. Jednak w trosce o naszych poborowych właśnie w Łańcucie wprowadzono to nowatorskie rozwiązanie w skali całego kraju. Na raz w jednym dniu przyjmowano poborowych z dwóch różnych powiatów, którzy są ujęci w dwóch różnych ewidencjach WKU. Pomimo tego zastosowane rozwiązanie sprawdziło się. Wszyscy, zarówno organizatorzy, prowadzący, jak i wezwani do poboru, stanęli na wysokości zadania. I to co jeszcze nie tak dawno było dla wielu trudne do zrozumienia, co wywoływało wiele obiekcji oraz obaw, w gruncie rzeczy okazało się sukcesem nas wszystkich. Na szczęście pobór przeprowadza doświadczony zespół ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem podchodzi do swoich obowiązków, co ułatwia realizację powierzonych zadań.
  Tegoroczny pobór do wojska w Łańcucie z wielu powodów jest wyjątkowy, historyczny i jubileuszowy. Nie tworzy on być może historii przez duże „H”, która zostanie zapisana w książkach, ale tworzy historię ludzi, którzy przez wiele lat pobór organizowali i przeprowadzali. Jest wyjątkowy, gdyż w ciągu ostatnich dziesięciu lat po raz pierwszy w Podkarpackim zdarzyło się, że jeden powiat realizuje nie tylko swoje zadania dotyczące poboru, ale też zadania należące do sąsiedniego powiatu. Z różnych powodów nie udało się zorganizować poboru w powiecie leżajskim. Zaś w naszym powiecie łańcuckim, pomimo pewnych trudności można było zorganizować pobór dla dwóch powiatów. W niezamierzony sposób historia zatoczyła koło, gdyż tak jak w latach 80-tych, pobór dla mieszkańców tych dwóch powiatów ponownie został zorganizowany w Łańcucie. Świadczy to o dużej sprawności organizacyjne naszej powiatowej administracji.
  Obchodzony w tym roku jubileusz dziesięciu lat działalności Powiatu Łańcuckiego, to również dziesięć bardzo dobrze zorganizowanych poborów do wojska, w których brali udział nasi poborowi w liczbie idącej już w dziesiątki tysięcy. To bardzo wielka praca, którą wykonali ludzie rokrocznie uczestniczący w poborze, orzekających o zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej. Przez te lata udało się zorganizować dobrze ze sobą współpracujący zespół kompetentnych ludzi mających poczucie obowiązku, wzajemnego szacunku, wymagane doświadczenie i praktykę w swoim zawodzie.
  W skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie wchodzi sześć osób. Przewodniczącym składu orzekającego o zdolności do służby wojskowej jest lekarz medycyny Jerzy Ankiewicz, były wieloletni dyrektor ZOZ w Łańcucie. Obchodzi on w tym roku srebrny jubileusz pracy na rzecz poboru (orzeka 25 lat), a ponad to rozpoczął złoty jubileusz pracy zawodowej (od 50 lat jest stale czynnym zawodowo lekarzem!). Od wielu lat w komisji orzeka lek. med. Ewa Przepióra - Kulig, jedyna pani chirurg w łańcuckim szpitalu, wśród zdominowanej przez mężczyzn o tej specjalizacji medycznej. Członkiem komisji jest kierownik Ośrodka Zdrowia w Husowie lek. med. Stanisław Michna, od 40 lat wykonujący zawód lekarza internisty oraz lekarza rodzinnego. Ponadto członkami komisji są pracownicy Pogotowia Ratunkowego w Łańcucie: Zofia Kuras pielęgniarka z Poradni Chirurgicznej, prowadząca od 20 lat dokumentację medyczną komisji oraz Kazimierz Bester, po raz 32 biorący udział w pracach na rzecz poboru jako średni personel medyczny. Pan Kaziu, bo tak zwracają się do niego wszyscy, z wielkim zaangażowaniem oraz spokojem pomaga młodym mężczyznom i kobietom w jak najmniej bezstresowy sposób stanąć przed Powiatową Komisją Lekarską. Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej jest pracownik Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
  Praca całej komisji podlega kontroli ze strony Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień, przedstawicieli Wojewody Podkarpackiego, nadzorującego przeprowadzanie poboru do wojska będącego zadaniem z zakresu administracji rządowej, a także samych poborowych, którzy pouczani są o prawie odwołania od otrzymanej kategorii wojskowej. Powiatowe komisje przez wszystkie lata były dobrze oceniane przez instytucje kontrolujące za swoją pracę, rzetelną i bezstronną.
  Za to wszystko należą się wielkie wyrazy uznania dla całej Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie. Dziękuję też wszystkim osobom prowadzącym ewidencję wojskową, przedstawicielom WKU oraz pracownikom z urzędów gmin i starostwa za wieloletnią współpracę. Jeśli nie jest to ostatni pobór w powiecie łańcuckim, oprócz serdecznych podziękowań wyrażam nadzieję, że w przyszłych latach też będziemy mogli dobrze ze sobą współpracować podczas organizacji kolejnych poborów do wojska.
Tekst i fot.: Joanna Rupar, Kierownik Biura ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie,
Tekst opublikowany w "Gazecie Łańcuckiej" marzec 2008 r. Nr 153/3.

Powiatowa Komisja Lekarska w Łańcucie podczas poboru do wojska w 2008 r.

1